ประเภทของข่าว นิเทศการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ต้านการทุจริต

รายละเอียด


         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๒   จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ระหว่างวันที่ 13 – 14  พฤศภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมศรีอุทุมพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ  เขต ๒  โดยกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

       รุ่นที่ ๑  อบรมวันที่ 13  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒  จำนวน   180  โรงเรียน  180  คน

                          รุ่นที่ ๒  อบรมวันที่ 14  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมายคือ ครูหรือผู้รับผิดชอบระบบ ICT โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒  จำนวน   180  โรงเรียน  180  คน

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒  จึงขอเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงาน ICT  รวมโรงเรียนละ  2  คน ตามรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 แล้วนั้น เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น          

ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาด้วยที่นี้

ลงประกาศวันที่ :2019-04-30 11:35:15 จาก :กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา