ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.ศก.2เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

ไฟล์

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจะปี 2561
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ21/02/2019การเงิน
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง stand Alone
รายละเอียด >>
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร15/03/2019นโยบายและแผน
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง stan alone
รายละเอียด >>
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร15/03/2019นโยบายและแผน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
รายละเอียด >>
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา17/03/2019นโยบายและแผน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ต้านการทุจริต
รายละเอียด >>
กลุ่มบริหารงานบุคคล30/04/2019นิเทศการศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจะปี 2561
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ03/05/2019กิจกรรมนักเรียน,ระบบประกันคุณภาพ,การเงิน-

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ที่

เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

#

ไม่มีข้อมูล